Geloof en Verbeelding.

Fragment uit Hoofstuk 4.
(Marcus spreekt)
Elgol - Isle of Skye.“Het is je inmiddels duidelijk geworden hoe belangrijk de rol van de mens als denker in het totale scheppingsproces is. Daarom zou ik nu verder willen gaan met je uit te leggen welke bijzondere methode het denken gebruikt om zijn ideeën in ervaringen om te zetten. Zijn kracht is namelijk het grootst wanneer er effectief gebruik wordt gemaakt van drie specifieke kwaliteiten, namelijk aandacht, verbeelding en geloof. Ik zal je eerst heel kort iets over hun activiteit vertellen. Later kom ik er uitvoeriger op terug. Laat ik met aandacht beginnen. Hiermee wordt bepaald wat het denken in zijn ervaring wil brengen. Door het geven van aandacht worden dingen mogelijk gemaakt. Zonder aandacht kan iets op geen enkele wijze bestaan. Dit zijn zo een paar korte statements om aandacht te karakteriseren.
Nu de verbeelding. Wat is dit eigenlijk? Verbeelding is de vormgever van ervaring. Door zijn activiteit krijgt het verlangen een concrete vorm. Het denken zet verlangen om in ideeën en deze worden automatisch als vormen op de mentale spiegel geprojecteerd. Deze reflecteert de ideeën en als gevolg daarvan worden ze ervaren. Daarom is er bij verbeelding altijd sprake van een samenspel tussen de denker en zijn spiegel. De spiegel toont de denker wat hij gedacht heeft en het product is verbeelding.
Geloof neemt een heel bijzondere plaats in het denken in. Het heeft in zijn uitwerking namelijk verstrekkende gevolgen, waar ik wat meer over vertellen wil. Je zult zo meteen begrijpen waarom. Geloof is in eerste instantie noodzakelijk om aandacht en verbeelding met zijn macht te ondersteunen. Zonder dat iets echt geloofd wordt, kan het namelijk op geen enkele manier verwezenlijkt worden. Een creatie dient dus altijd gedragen te worden door geloof, wil het succesvol zijn in zijn bestaan. Geloof bestaat in verschillende gradaties. Hoe sterker het geloof des te krachtiger de ervaring.
En daarmee komen we op een cruciaal punt in het hele scheppingsproces. Geloof is namelijk op verrassende wijze verantwoordelijk voor de verschijning van de fysieke wereld. Primaire ervaring blijft altijd beperkt tot louter mentale ervaring van de geprojecteerde ideeën. Door een bijzondere hoge intensiteit van geloof echter, vindt er een radicale verandering in de weergave van de geprojecteerde beelden plaats. Ergens in het scheppingsproces begonnen de denkers, de mensen dus, buitengewoon veel waarde aan hun ervaringen te hechten. Het accent lag niet langer bij de ervaring op zich, maar verschoof naar het geven van een bijzondere betekenis eraan. Dit betekende dat de denkers zich in toenemende mate met hun ervaring gingen identificeren. Met andere woorden, zij geloofden dat zij hun ervaringen waren. Ze gingen hun ervaringen zelfs zien als belangwekkender dan hun Goddelijke oorsprong, en als gevolg daarvan kregen de gereflecteerde beelden een steeds vastere vorm. Naarmate het geloof in die nieuwe vormenwereld toenam, kregen de mentale ervaringen steeds meer massa, en uiteindelijk materialiseerden zij zich volledig. De fysieke wereld was geboren.
Begrijp me goed, het geloof van de denker had dit veroorzaakt. In werkelijkheid was er niets wezenlijks veranderd, maar het geloof in een nieuwe betekenis van de gereflecteerde beelden had een verandering in hun verschijning teweeggebracht.”
Deze draai had ik in het geheel niet verwacht. Een wereld die steeds vastere vorm aanneemt, naarmate er meer geloof aan wordt gehecht. Ik was verbijsterd, maar ook voelde ik dat ik hier iets bijzonders te horen had gekregen.
“Is dit werkelijk de gang van zaken in het Universum?” vroeg ik. “ Zoals je het vertelt lijkt het heel logisch, maar tegelijkertijd lijkt het ook zo onwerkelijk. Ik weet niet precies wat ik hier mee aan moet en desalniettemin voel ik dat je me iets uitzonderlijk moois vertelt.”
“Ik begrijp je ontzetting. Tenslotte wordt je hele wereldbeeld hierdoor helemaal op zijn kop gezet. En toch geloof ik dat dit werkelijk is wat er is gebeurd. Deze wereld om ons heen bestaat niet zomaar afzonderlijk van ons. We zijn er niet enkel de toeschouwers van, maar geven er vorm aan met onze gedachten. Je bent zo gewend geraakt aan deze solide ogende wereld dat je werkelijk bent gaan geloven dat deze wereld in vaste vorm bestaat. Denk maar eens terug aan mijn verhaal over de lege ruimte in materie, zoals deze ook door natuurkundigen is vastgesteld. Daaruit blijkt al hoe anders de wereld kan zijn, wanneer je een ander gezichtspunt inneemt. Geloof is een wonderbaarlijk gebeuren. Het is zo vele malen krachtiger dan de meeste mensen denken. Maar laten we eens terugkeren naar de fysieke verschijning van de gedachten. De materiële wereld manifesteert zich hier als concrete uiting van spirituele energie. Spirituele energie verdicht zich immers eerst tot mentale- en daarna tot fysieke energie. Deze energie condenseert uiteindelijk tot de diverse vormen van de materiële wereld. Al het bestaande is dus in diepste wezen een complexe dans van spirituele energie die zich in allerlei gewaden hult.
Daarbij is deze hele wereld van vaste vormen, inclusief je lichaam, in diepste wezen een illusie die in stand wordt gehouden door een collectief geloof eraan. Niets daarin staat op zichzelf , maar is vast verbonden met de betekenis die ons denken er ooit aan heeft verleend. Het geloof in die betekenis ligt zo diep in ons denken verankerd, dat het haast belachelijk lijkt om er een andere overtuiging op na te houden.
Ik wil hier overigens niet mee zeggen dat deze wereld zonder waarde is. Verre van dat, ik wil je enkel maar onderwijzen dat deze wereld van vorm niets meer is dan een verzameling gestolde ideeën. Om deze wereld te begrijpen moet je achter zijn verschijning kijken om zijn diepere waarheid te ontdekken. En de ironie van de hele zaak is dat we die waarheid daar zelf hebben neergelegd. Zodra je daar oog voor hebt, kun je deze hele wereld bewust tegemoet treden en volledig naar je hand zetten. Denk je eens in welk een geweldige macht hier nu voor jou voor het oprapen ligt.”
Marcus zweeg. Ik was diep geraakt door zijn laatste woorden en besefte dat ik hier een uiterst diepzinnig concept kreeg aangereikt. Mijn vragende geest viel volkomen stil en ik kon niets anders bedenken dan zwijgzaam voor mij uit in de verte te staren.

EN BESTEL OF LEEN NU DIT BIJZONDERE E-BOOK
Deel dit met je vrienden.